wtorek września 26 , 2023

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE

Zarząd Jachtklubu Morskiego ,,Neptun” zaprasza Kolegę/Koleżankę na
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze które odbędzie się w siedzibie Klubu w dniu 26.09.2021r. o godzinie 10:30 w pierwszym terminie, albo o godzinie 11:00 w drugim terminie.

Program Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego przedstawia
się następująco:

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Wybór Protokolantów
4. Propozycje zmian do porządku obrad
5. Zatwierdzenie porządku obrad
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
8. Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zgromadzenia
9. Przedstawienie sprawozdań:
-Zarządu Klubu
-Komisji Rewizyjnej
-Sądu Koleżeńskiego
10.Dyskusja nad sprawozdaniami
11.Wystąpienie Komisji Skrutacyjnej dotyczące ważności Walnego Zgromadzenia
12.Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
13.Wybory Komandora Klubu
14.Wybory Zarządu Klubu,Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
15.Wolne wnioski i propozycje uchwał
16.Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków
17.Zatwierdzenie uchwał i wniosków
18Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

Za Zarząd
Sekretarz Zarządu JKM,,NEPTUN
Jacek Polański